The Pull effect motivates

Maslow Maslows behovspyramide, også kalt Maslovs motivasjonspyramide rangerer menneskelige behov og hva som motiverer i nivåer. Fysiologiske behov: Sult, tørst, søvn etc. Trygghetsbehov: Sikkerhet, beskyttelse Sosiale behov: Kjærlighet, tilhørighet Behov for anerkjennelse: Selvaktelse, status Behov for selvrealisering: Personlig, åndelig I fremstillingen av denne teorien ble det fremsatt at de grunnleggende behovene må være oppfylt før neste